Cài CUDA 9.0 trên Ubuntu 18.04 LTS

1. Cài NVIDIA driver  Cài driver NVIDIA cho card theo hướng dẫn ở mục B tại bài Hướng Dẫn Cài Máy Cho Deep Learning. Nhưng ta sẽ bỏ qua bước cài CUDA sau đó vì nó sẽ cài CUDA 9.1  2. Cài CUDA 9.0  Vào trang https://developer.nvidia.com/cuda-90-download-archive và … “Cài CUDA 9.0 trên Ubuntu 18.04 LTS”

Read More